கொவிட்-19 அசாதாரண சூழ்நிழையில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா வழங்கும் வழிகாட்டல்கள் உரை நிகழ்த்துபவர் : அஷ்ஷைக் கே.எம். அப்துல் முக்ஸித் 1. நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் கோவிட்-19…