? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) ரவ்ழதுல் குர்ஆன் -…
▪️ Ramadan Guidance (27.04.2022) ✍️ தலைப்பு : மனிதாபிமானமும் ரமழானும் ✍? Topic - Humanity & Ramadan ?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச்.எம்.…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 25 -…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 24 -…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 23 -…
▪️ Ramadan Guidance (25.04.2022) ✍️ தலைப்பு : ரமழானும் அல்குர்ஆனும் ✍? Topic - Ramadan & the Quran ?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக்…