அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 29 - ஓத ஆரம்பித்தல்…
▪️ Ramadan Guidance (01.05.2022) ✍️ தலைப்பு : ரமழான் சிறப்புரை ✍? Topic - Ramadan Special Speech ? வழங்குபவர் : முப்தி எம்.ஐ.எம்.…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 28…
▪️ Ramadan Guidance (30.04.2022) ✍️ தலைப்பு : அருள்மிகு ரமழான் ✍? Topic - Glorious Ramadan ? வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் ஏ.ஜே.எம். மக்தூம்…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) பகுதி 27 -…
? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக் குர்ஆனை நன்கு திருத்தமாக ஓதுங்கள். (73:4) ரவ்ழதுல் குர்ஆன் -…
▪️ Ramadan Guidance (27.04.2022) ✍️ தலைப்பு : மனிதாபிமானமும் ரமழானும் ✍? Topic - Humanity & Ramadan ?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச்.எம்.…