අර්ථවත් ප්රජාව පදනම් කරගත් ව්යාපෘති මුදල් හෝ වැඩසටහන් හෝ ප්රතිපත්ති වඩා යමක් අවශ්ය. විවිධ තරාතිරම්වල මිනිසුන් තම කාලය හා කුසලතාවන් ඇති දායක කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින විට සෑම තුළින් සැබෑ හා කල්පවත්නා වෙනස්කම් වන ආකාරයේ පමණි.

දෝයි දී අපි මානව වර්ගයාට සේවය කරන්න අපිත් සමඟ සහයෝගීතාවකට යහපත් ආකල්ප හා කුසලතාවන් ඇති අය සොයමින් සිටිති.

ඔබ සම්බන්ධ අප සමඟ හවුල්කාර ලබා ගැනීමට කැමති නම්, පහත ආකෘති පත්රය සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කරන්න.

Your specialities like : IT, content writing etc ....

  Refresh Captcha