සත්‍යයේ සටහන - තුන්වන කොටස - ඉස්ලාමයේ කාන්තා නිදහ​ස

ජූනි 20, 2021

▫️ සත්‍යයේ සටහන - Sathyaye Satahana
▫️ තුන්වන කොටස - Episode 3

? ඉස්ලාමයේ කාන්තා නිදහ​ස

? දේශක: මවුලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන්

? ඉදිරිපත් කිරීම: ෆහද් ෆායිස්

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.