ඉස්ලාමය ප්‍රචණ්ඩත්වය උසිගන්වන ධර්මයක්ද?

පෙබ 23, 2021

 

ඉස්ලාමය ප්‍රචණ්ඩත්වය උසිගන්වන ධර්මයක්ද?
වාර්තාමය වීඩියෝ දසුන

සිංහල හඩකැවීම: මවුලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන්
ප්‍රකාශනය: ACJU Media

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.