සත්‍යයේ සටහන - Sathyaye Satahana - Episode 1 - මද්රසාවන් හෙවත් අරාබි පාසල්

පෙබ 20, 2021

සත්‍යයේ සටහන - Sathyaye Satahana

* Episode 1 - පළමු කොටස

මද්රසාවන් හෙවත් අරාබි පාසල්

දේශක: මවුලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන්

ඉදිරිපත් කිරීම: ෆහද් ෆායිස්

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.