රටේ නැවතත් පැතිරෙමින් පවතින කෝවිඩ් 19 වසංගතය සම්බන්ධව සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාවේ මාර්ගෝපදේශ

නොවැ 07, 2020

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.