නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාවේ විශේෂ වීඩියෝ දර්ශනය

ඔක් 29, 2020

 

 සකල ලෝ වැසියන්ට ආශිර්වාදයක් ලෙසින් එවනු ලැබු නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාවේ විශේෂ වීඩියෝ දර්ශනය

 

ඉදිරිපත් කිරීම : අෂ්-ෂෙයික් එම්.එෆ්.එම්. ෆරූද්
                    සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාව

 

 

Last modified onසෙනසුරාදා, 07 නොවැම්බර් 2020 12:37

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.