නවතම ෆත්වා

Title: බදු පදනම යටතේ ගනුදෙනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආගමික තීන්දුව
Text: 2021.06.30   සියලු ප්‍රශංසා සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්ට හිමිය. සලාත් නැමැති ශාන්තිය සහ...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/2243-lease-fatwa
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: ව්යාපාරික සහ පොලී
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/itemlist/category/391-business-interest-si
HITS: 371
DATE: 18-08-2021
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: බදු පදනම යටතේ ගනුදෙනු කිරීම, ආගමික තීන්දුව, Fatwa, Lease fatwa
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය හා මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මගපෙන්වීම
Text: 2021.01.15 1442.06.01   හිතවතුනි අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු   සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/2066-burial-in-islam-in-sinhala
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: පර්යේෂණ ෆත්වා
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si
HITS: 1106
DATE: 17-01-2021
RATING: 3.44

K2 Specific fields:

TAGS: ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය, මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු, ඉස්ලාමීය මගපෙන්වීම
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය
Text:   22.04.2020 28.08.1441 හිතවතුනිඅස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/2064-covid-19-cremation-sinhala
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Super User
AUTHOR EMAIL: it@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/907-superuser
CATEGORY: පර්යේෂණ ෆත්වා
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si
HITS: 649
DATE: 17-01-2021
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS: කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ, මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම, ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?
Text: සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන්...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/1748-2019-10-02-07-03-22
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: පර්යේෂණ ෆත්වා
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si
HITS: 1424
DATE: 02-10-2019
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: One who had committed Zina with a Woman and subsequently got married to her Daughter. The Islamic Ruling on this case
Text: All praise is due to Allah. Peace and Salutations be...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/981-one-who-had-committed-zina-with-a-woman-and-subsequently-got-married-to-her-daughter-the-islamic-ruling-on-this-case
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: පොදු
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/itemlist/category/382-general
HITS: 2478
DATE: 04-08-2016
RATING: 2.00

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: Religious ruling concerning the attire of the Muslim women
Text: All praise is due to Allah alone. May Allah bestow...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/979-religious-ruling-concerning-the-attire-of-the-muslim-women
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: විවාහ
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/itemlist/category/390-marriage-si
HITS: 2426
DATE: 28-09-2016
RATING: 4.00

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
Title: Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah
Text: All praise is due to Allah. Salat and Salam be...
URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/item/980-praying-witr-salah-in-three-raka-aths-together-in-one-salah
IMAGE SRC:
AUTHOR NAME: Fatwa
AUTHOR EMAIL: fatwa@acju.lk
AUTHOR URL: /si/component/k2/itemlist/user/908-fatwa
CATEGORY: විවාහ
CATEGORY URL: /si/fatwa-bank-si/recent-fatwa-si/itemlist/category/390-marriage-si
HITS: 2565
DATE: 08-08-2016
RATING: 0

K2 Specific fields:

TAGS:
VIDEO HTML:
CATEGORY IMAGE SRC:

Translation test: හැඩගැස්වීම
  1. බොහෝ නැරඹූ
  2. බොහෝ ඡන්ද දුන්

Religious ruling concerning the attire of the Muslim women

විවාහ

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His...

20-02-2017 2426

Read more

ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය හා මරණයට පත්වුවන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මගපෙන්වීම

පර්යේෂණ ෆත්වා

2021.01.15 1442.06.01   හිතවතුනි අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු   සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් සහ එතුමන්ගේ නිවැසියන්...

17-01-2021 1106

Read more

One who had committed Zina with a Woman and subsequently got married to her Daughter. The Islamic Ruling on this case

පොදු

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad...

20-02-2017 2478

Read more

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර අනුභවය සඳහා ගත හැකි ද?

පර්යේෂණ ෆත්වා

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්)...

02-10-2019 1424

Read more

කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහයක් ආදාහනය කිරීම හා සම්බන්ධ ඉස්ලාම් ආගමික විග්‍රහය

පර්යේෂණ ෆත්වා

  22.04.2020 28.08.1441 හිතවතුනිඅස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ටමය. සලවාත් නම් ආශිර්වාදය නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් සහ එතුමන්ගේ...

22-04-2020 649

Read more

Praying Witr Salah in three Raka'aths together in one Salah

විවාහ

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad...

20-02-2017 2565

Read more

බදු පදනම යටතේ ගනුදෙනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආගමික තීන්දුව

ව්යාපාරික සහ පොලී

2021.06.30   සියලු ප්‍රශංසා සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්ට හිමිය. සලාත් නැමැති ශාන්තිය සහ සලාම් නැමැති සමාදානය නබි මුහම්මද්...

18-08-2021 371

Read more