අප අමතන්න

            
  

 

 

අප පිහිටි තැන,

සමස්ත ලංකා ජම්මීය තුල් උලමා සංවිධානය (ACJU)

අංක 281, ජයන්ත වීරසේකර මාවත,

කොළඹ 10, ශ්රී ලංකාව.

+94 117 490 490 | +94 112 435 859 

 www.acju.lk | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.