සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාවේ විධායක කමිටුව

1. ගරු සභාපති - අෂ් ෂෙයික් මුෆ්ති එම්.අයි.එම්. රිස්වි


2. ගරු මහ ලේකම් - අෂ් ෂෙයික් එම්. අර්කම් නූරාමිත්


3. ආචාර්ය අෂ්-ෂෙයික් ඒ.ඒ. අහ්මද් අස්වර් - ගරු භාණ්ඩාගාරික


4. අෂ්-ෂෙයික් එච්. උමර්දීන් - ගරු උප සභාපති
5. අෂ්-ෂෙයික් එම්.ජේ. අබ්දුල් කාලික් - ගරු උප සභාපති
6. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. රිලා - ගරු උප සභාපති
7. අෂ්-ෂෙයික් අයි.එල්.එම්. හාෂිම් - ගරු උප සභාපති
8. අෂ්-ෂෙයික් ඒ.එල්.එම්. කලීල් - ගරු උප සභාපති


9. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එස්.එම්. තාසීම් - ගරු උප ලේකම්
10. අෂ්-ෂෙයික් ඒ.සී.එම්. ෆාසිල් - ගරු උප ලේකම්


11. අෂ්-ෂෙයික් එම්.කේ. අබ්දුල් රහ්මාන් - ගරු උප භාණ්ඩාගාරික


12. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. ඉල්යාස් - ගරු සාමාජික
13. අෂ්-ෂෙයික් කේ.එම්. මුක්සිත් - ගරු සාමාජික
14. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එම්. හසන් ෆරීද් - ගරු සාමාජික
15. මහාචාර්ය අෂ් ෂෙයික් එම්.එල්.එම්. මුබාරක් (මදනි) - ගරු සාමාජික
16. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එම්.එම්. මුර්ෂිද් - ගරු සාමාජික
17. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එච්.එම්. බුර්හාන් - ගරු සාමාජික
18. අෂ්-ෂෙයික් එස්.එල්. නව්ෆර් - ගරු සාමාජික
19. අෂ්-ෂෙයික් ඒ. සී. අගාර් මුහම්මද් - ගරු සාමාජික
20. අෂ්-ෂෙයික් එස්.ඒ.එම්. ජව්ෆර් - ගරු සාමාජික
21. අෂ්-ෂෙයික් ඒ.ආර් අබ්දුල් රහ්මාන් - ගරු සාමාජික
22. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එස්.එම්. ෆරූද් - ගරු සාමාජික
23. අෂ්-ෂෙයික් අබ්දුල්ලා මහ්මූද් - ගරු සාමාජික
24. අෂ්-ෂෙයික් එම්.එෆ්.එම්. ෆාසිල් - ගරු සාමාජික
25. අෂ්-ෂෙයික් (මුෆ්ති) එම්.එච්.එම්. යූසුෆ් - ගරු සාමාජික
26. අෂ්-ෂෙයික් එස්.එච්. ආදම් බාවා - ගරු සාමාජික
27. අෂ්-ෂෙයික් එම්. රිෆා - ගරු සාමාජික
28. අෂ්-ෂෙයික් එන්.ටී.එම්. ලරීෆ් - ගරු සාමාජික
29. අෂ්-ෂෙයික් කේ. ඒ. සකී අහ්මද් - ගරු සාමාජික
30. අෂ්-ෂෙයික් ඒ. එල්. අබ්දුල් ගෆ්ෆාර් - ගරු සාමාජික