බදාදා, අගෝස්තු 10 2022
 • ඉස්ලාමයට එරෙහි චෝදනාවන්ට පැහැදිලි විග්‍රහයන්
 • ACJU Sinhala Exegesis of the Holy Quran - App
 • ACJU HILAAL APP
 • දුෂ්කර වාතාවරණයක රමළාන් මාසය සඳහා මගපෙන්වීම
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 1. නවතම ෆත්වා
 2. ෆත්වා විමසන්න

බදු පදනම යටතේ ග…

අගෝ 18, 2021 371

2021.06.30   සියලු ප්‍රශංසා සර්ව බලධාරී අල්...

ඉස්ලාමීය නීති …

ජන 17, 2021 1106

2021.01.15 1442.06.01   හිතවතුනි අස්සලාමු අලෙයිකු...

කොවිඩ් 19 ආසාදිත…

අප්‍රේ 22, 2020 649

  22.04.2020 28.08.1441 හිතවතුනිඅස්සලාමු අලෙයිකු...

සෞඛ්‍යයට අහිතක…

ඔක් 02, 2019 1424

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සත...

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 26, 2017 2380

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

One who had committed Zina with a Woman …

පෙබ 20, 2017 2478

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad (SalallahuAla...

Religious ruling concerning the attire o…

පෙබ 20, 2017 2426

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His final Messenger, Muh...

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 20, 2017 2565

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

 1. දැක්ම (Vision)
 2. මෙහෙවර (Mission)
 3. අරමුණු (Objectives)
 4. අගයන් (Values)
ඉස්ලාමීය සාරධර්ම හා ඉගැන්වීම් වලින් පොහොසත් දීනුල් ඉස්ලාමයේ මෙන්ම මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සහ රටේ අභිවෘද්ධියට දායක වන ආදර්ශවත් කීකරු මුස්ලිම් ප්‍රජාවක් උදෙසා
මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සියලු පැතිකඩවල උදවිය ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව ජීවත් වීමට අධ්‍යාත්මික, සදාචාරාත්මක මගපෙන්වීම් ලබාදීම සහ ප්‍රජාවන් අතර සමගිය ගොඩනැගීම. තවද සියලු ජනවර්ග අතර සහජීවනය ගොඩනංවමින් මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සහ රටේ අධ්‍යාපනික, ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික අංශවල දියුණුවට දායක වීම.
• මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සියලු පැතිකඩවල උදවියට ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් මත පදනම් වූ අධ්‍යාත්මික මඟ පෙන්වීම • ගුණවත් සදාචාරාත්මක අගයන්වලින් සපිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කිරීම • ඉස්ලාමීය විද්වතුන්ගේ සුබසාධනය සහ ඉස්ලාමීය අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම • මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සහ රටේ අධ්‍යාපනික, ආර්ථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික අංශවල සංවර්ධනයට දායක වීම • මුස්ලිම් ප්‍රජාව තුළ සමගිය ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කිරීම • අන්තර් වාර්ගික සහජීවනය ගොඩනැගීම • සමස්ත ලංකා ඉස්ලාම් ආගමික විද්වතුන්ගේ සභාවේ අරමුණු සහ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු උත්සාහයන් සහ ක්‍රියාකාරකම්හි නියැලීම
• ඉස්ලාමීය • ලාංකීය අනන්‍යතාව • මධ්‍යස්ථ • එකගත්වය • විවිධත්වය සහ බහුත්වය

වීඩියෝ දර්ශන