බ්‍රහස්පතින්දා, අගෝස්තු 05 2021
 • ඉස්ලාමයට එරෙහි චෝදනාවන්ට පැහැදිලි විග්‍රහයන්
 • ACJU Sinhala Exegesis of the Holy Quran - App
 • ACJU HILAAL APP
 • දුෂ්කර වාතාවරණයක රමළාන් මාසය සඳහා මගපෙන්වීම
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 1. නවතම ෆත්වා
 2. ෆත්වා විමසන්න

ඉස්ලාමීය නීති සම්පදානය හා මරණයට පත්වුවන්…

ජන 17, 2021 609

2021.01.15 1442.06.01   හිතවතුනි අස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු   සියලු ප්‍රශංසා අ...

කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මෘතදේහ…

අප්‍රේ 22, 2020 278

  22.04.2020 28.08.1441 හිතවතුනිඅස්සලාමු අලෙයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ...

සෞඛ්‍යයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වූ ආහාර …

ඔක් 02, 2019 1065

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලධාරී අල්ලාහ් සතුය. ශාන්තිය හා සමාදානය ඔහුගේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලය්...

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 26, 2017 1960

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

One who had committed Zina with a Woman …

පෙබ 20, 2017 2078

All praise is due to Allah. Peace and Salutations be upon our beloved Prophet Muhammad (SalallahuAla...

Religious ruling concerning the attire o…

පෙබ 20, 2017 2047

All praise is due to Allah alone. May Allah bestow peace and blessings upon His final Messenger, Muh...

Praying Witr Salah in three Raka'aths to…

පෙබ 20, 2017 2191

All praise is due to Allah. Salat and Salam be upon the Final Prophet Muhammad (Sallallahu alaihi wa...

මක්තබ්

නවතම ඉස්ලාමීය ආර්ථික සහ මූල්ය