பிரதேச நிவாரண ஒருங்கிணைப்பு நிலையங்களின் தொடர்பு இலக்கங்கள்

ஜூன் 13, 2021

 

  • ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்குக்கூட வசதியின்றி சிரமப்படுவோர்களுக்கும், பசிப்போர்களுக்கு உணவளிக்க விரும்புவோர்களுக்கும் இலகுவான முறையில் தொடர்புகளை மேற்கொள்வதற்கு அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் தலைமையகத்தினால் பிரதேச நிவாரண ஒருங்கிணைப்பு நிலையங்கள் (DRCC) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

 

  • அதனது விபரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. உரியவர்கள் மாத்திரம் காரியாலய நேரங்களில் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களினூடாக பிரதேச ஒருங்கிணைப்பாளர்களை தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் தங்களது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும். இன்ஷா அல்லாஹ்.

 

DRCC - நிவாரண மையம்

Hotline No. - தொலைபேசி இலக்கம்

Supporting Area – உதவி செய்யப்படும் பிரதேசம்

தோப்பூர்

94 77 651 6285
94 77 235 9279
94 77 341 6646

ஆசாத் நகர், ஜின்னா நகர், பாலத்தோப்பூர்
தோப்பூர், அல்லை நகர் மேற்கு
அல்லை நகர் கிழக்கு, இக்பால் நகர்
அப்ரார் நகர், செல்வ நகர்

குச்சவெளி

94 77 538 0704
94 77 164 6353
94 71 897 7178

குச்சவெளி தொடக்கம் புடவைக்கட்டு வரை
இறக்கக்கண்டி, வாழையூற்று, கோபாலபுரம்
நிலாவெளி, ஜெய்கா, இக்பால் நகர்

 
 

புல்மோட்டை

94 71 477 9027

94 71 594 5114

94 70 398 3300
சபா நகர், அரபா நகர், நூரானிய்யா நகர்
கைரியா நகர், தக்வா நகர், மிஸ்பாஹுல் ஹுதா நகர்
இலாகியா நகர், மொகிதீன் நகர், ஸலாமியா நகர்
ரஹ்மான் நகர், தாருஸ் ஸலாம் நகர், ஜின்னா நகர்
கபீர் நகர், பிலால் நகர், சதாம் நகர், ரஸுல் நகர்
 
 
 
 
 

திருகோணமலை நகர்

+94 71 202 5738

+94 77 227 1288

+94 77 675 7894

திருகோணமலை டவுண்

ஆண்டாங்குளம், கப்பல் துறை

சீனக் குடா, மொரவௌ, ரொடவௌ

 
 
 

கந்தளாய்

+94 77 552 9878

+94 77 355 9941

+94 76 007 4078

அக்போபுர யுனிட் 22, பேராத்துவெளி
இலாஹிய்யா பேராறு 01
சென்றல் பேராறு 01
முஹைதீன் பேராறு 02
அந்நூர் மத்ரஸா நகர்

 
 
 
 
 

அரக்கியால

+94 77 808 0255

+94 77 759 5913

+94 76 856 5818

+94 76 537 1256

அரக்கியால

 
 
 
 

ரிதீகம

+94 77 732 7825

+94  77 370 7071

+94 72 011 0448

ரிதீகம

 
 
 

மாஹோ - கல்கமுவ

+94 71 075 9298

+94 76 490 2653

+94 75 546 6240

+94 77 885 2789

மாஹோ - கல்கமுவ

 
 
 
 

நிகவெரடிய

 

+94 76 553 3693

+94 77 298 0298

நிகவெரடிய

 
 
 

தம்பிடிய

+94 71 581 1909

+94 71 695 8858

+94 77 240 0115

தம்பிடிய

 
 
 

குருணாகல நகர்

+94 77 753 5222

+94 71 659 8347

+94 77 500 2616

ஒரலியத்த, பொல்கஹவெல, மடலகம, பந்தாவ
பொதுஹெர, நாகலகமுவ, மதவ, வெஹர
குருணாகல பஸார் மஸ்ஜித், மெலே மஸ்ஜித்
முத்தெடுகல, வெல்லவ, தித்தவல்கால
அஸ்வதும்ம, மல்கடுவாக, பமுனாவெல
ஹேனகெதர, மிரிஹம்பிடிய, வாரியபொல
தெலியாகொன்ன, மல்லவபிடிய, வெஹரபந்த
அலகொலதெனிய, நாபெ, பிலஸ்ஸ, மாவத்தகம
கதுருவங்க, பரகஹதெனிய

 
 
 
 
 
 
 
 
 

அபுக்காகம

+94 76 236 0469

+94 77 476 3609

+94 78 333 9619

அபுக்காகம

 
 
 

திவுரும்பொல

+94 76 628 8042

+94 76 555 0338

+94 76 664 9823

திவுரும்பொல
தக்வா நகர், ஆரிஹாமம்
ஹபராவ

 
 
 

பன்னவ

+94 77 866 6628

+94 71 840 2940

+94 77 734 9092

பன்னவ 

 
 
 

கினியம

+94 71 724 5403

+94 76 742 0949

+94 77 714 5700

கினியம,

வெல்பொதுவௌ

 

 
 
 

கெகுனகொல்ல

+94 77 631 0647

+94 77 545 7072

+94 77 942 4321

கெகுனகொல்ல 

 
 
 

மடலஸ்ஸ - தொரனகெதர

+94 77 657 8609

+94 77 721 6727

+94 77 336 3604

மடலஸ்ஸ, தோரனகெதர

வெல்லவ, கித்தவல்கால, மடிகே மிதியால

பண்டாரகொஸ்வத்த, ஹிபம்பொல

 
 
 

பம்மன்ன

+94 77 078 0454

+94 77 989 6908

+94 77 667 1869

பம்மன்ன

 
 
 

மடிகே மிதியால

+94 70 603 0302

+94 77 050 0498

+94 71 852 7445

மடிகே மிதியால

பண்டாரகொஸ்வத்த

ஹிபம்பொல

 
 
 
 

பண்டுவஸ்நுவர

+94 71 186 5532

+94 77 567 3366

+94 76 391 1518

பண்டுவஸ்நுவர

 
 
 

இப்பாகமுவ

+94 77 977 7696

+94 77 520 3120

+94 77 939 0820

இப்பாகமுவ

 
 
 

குரீகொடுவ

+94 71 632 0707

+94 76 648 7681

+94 77 699 1668

+94 77 434 4913

குரீகொடுவ

 
 
 
 

எதுன்கஹகொடுவ

+94 77 797 5092

+94 77 252 4661

+94 77 139 3343

எதுன்கஹகொடுவ

 
 
 

நாரம்மல

+94 77 722 0581

+94 71 806 1659

+94 77 794 5686

நாரம்மல

 
 
 

எலபடகம

+94 71 586 0793

+94 71 930 5545

+94 77 603 6080

எலபடகம 

 
 
 

தர்கா நகர்

+94 77 956 5150

+94 77 433 5518

+94 77 053 2338

சீனாவத்தை ஜுமுஆ மஸ்ஜித்,

முஹியத்தீன் ஜுமுஆ மஸ்ஜித்(பெரிய பள்ளி)

தாருல் ஹுதா ஜுமுஆ மஸ்ஜித், மீரா ஜுமுஆ மஸ்ஜித் (தெருவுப்பள்ளி)

மீரிப்பண்ண ஜுமுஆ மஸ்ஜித், அதிகாரிகொட ஜுமுஆ மஸ்ஜித்

வெலிபிடி ஜுமுஆ மஸ்ஜித், மஸ்ஜித் பத்ஹ், ஷேக்தாவூத் தக்கியா

மஸ்ஜித் பாக்கியாத், மஸ்ஜித் பலாஹ், மஸ்ஜித் அபூபக்கர்

கோட்டார் தக்கிய்யா (போக்கடி மஸ்ஜித்), மஸ்ஜித் பிலால்

ஆலிம் ஸாஹிப் தக்கிய்யா, ஸியாத் மரிக்கார் தக்கிய்யா

மஸ்ஜித் ஜபல், மஸ்ஜித் நூர், மஸ்ஜித் ஸலாம், மஸ்ஜித் தக்வா

மஸ்ஜித் அஷ்ரபி, மஸ்ஜித் கைரிய்யாத், மஸ்ஜித் ஃபலாஹ் (ஸொபலங்கந்த)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அட்டுளுகம

+94 77 328 2647

+94 77 803 6977

+94 77 773 8103

ஜுமுஆ பள்ளி, நக்ஷ் பந்தியா, மஸ்ஜிதுஸ்ஸலாம்

மஸ்ஜித் பைதுர்ரஹ்மான், மஸ்ஜிதுந் நூர், மஸ்ஜிதுல் பத்ஹ்

மஸ்ஜிது உமர், மஸ்ஜிது ஸபீலூர்ரஷாத், மஸ்ஜிது பிலால்

மஸ்ஜிது ஜிஸ்தியா, மஸ்ஜித். காதிருந் நபவிய்யா

மஸ்ஜிது அத்னான், மஸ்ஜிதுத் தக்வா, மஸ்ஜிது ருகைய்யா

 
 
 
 
 

பாணந்துரை

+94  77 879 9922

பள்ளிமுல்ல, சரிக்காமுல்ல

ஆர்டென் பொரஸ்ட், கெஸல்வத்தை

வத்தல்பொல, கொரகானை, ஹொரேதுடுவை

தொடவத்தை, அம்பலந்துவை, எலுவில

 
 
 
 

கிந்தோட்டை

+94 77 302 8498

+94 77 379 2876

காலி, கிந்தோட்டை பிரதேசம்

 
 

வெலிபன்ன (களுத்துறை)

+94 77 480 5155

+94 77 656 7599

+94 77 635 1031

வெலிபன்ன

 
 
 

களுத்துறை

+94 77 650 1435

+94 77 393 1382

+94 77 254 3486

களுத்துறை

 
 
 

ஹம்பந்தோட்டை

+94 71 488 8848

தங்கல்லை, நலகம, யகஸ்முல்ல, போலான, கிரிந்த, லுனுகம்வெஹர

பதகிரிய, ரஷீன்புர, கெயா, சுச்சீ, எஸ்.எல்.எஸ், தீனிய்யா, சுனாமிகம

சிப்பிக்குளம், ஹம்பாந்தோட்டை பஸார்

 
 
 
 
 

பேருவல

+94 77 949 1125

+94 77 841 8284

+94 77 386 4883

பேருவல

 
 
 

காலி

+94 77 526 7800

+94 76 694 0683

+94 77 604 0000

காலி

 
 
 

வெலிகம (மாத்தறை)

+94 76 767 3347

பழைய தெரு, கல்பொக்கை

கோட்டகொடை, புதிய தெரு

மதுராப்புரை, கபுவத்தை

கொலேதன்டை, வெலிப்பிடிய

ஹோரகொடை

 
 
 
 
 

மாத்தறை நகர்

+94 76 244 4247

+94 77 225 8337

+94 77 349 8949

மாத்தறை

 
 
 

கல்குடா

+94 77 229 1356

+94 77 991 5841

+94 77 711 2726

+94 77 776 3553

கல்குடா பிரிவு

 
 
 
 

ஏறாவூர்

+94 77 978 6998

+94 77 698 3585

+94 75 524 8477

+94 77 923 0629

ஏறாவூர்

 
 
 
 

காத்தான்குடி

+94 77 935 8888

+94 76 568 3838

+94 77 254 9514

+94 77 375 3788 

காத்தான்குடி

 
 
 
 

வெலிகந்த

+94 78 356 5944

+94 76 230 6885

+94 75 854 5813

கடுவன்வில, சேனபுர, அதுகல

குடாபொகுன, மஹாவெலித்தென்னை

 
 
 

தமன்கடுவ

+94 78 519 3064

+94 77 902 7029

+94 71 774 3005

முஸ்லிம் கொளனி, மானிக்கம் பிட்டி

கல்லளை, திவுலானை, புதூர்

 
 
 

லங்காபுர

+94 77 898 3762

+94 71 078 0440

+94 77 717 1173

தம்பாளை, சுங்காவில்

பங்குரானை, பள்ளித்திடல்

 
 
 

முல்லிபொதான

94 772356141

94 758888127

94 776555349

புஹாரி நகர், ஈச்ச நகர்

யுனிட் 10 முள்ளிப்பொத்தானை, சதாம் நகர்

யுனிட் 08 முள்ளிப்பொத்தானை

ஹிஜ்ரா நகர், முஹம்மதிய்யா நகர்

நான்காம் வாய்க்கால், சிராஜ் நகர்

அறபா நகர், தாயிப் நகர், மீரா நகர்

 
 
 
 
 
 

கொழும்பு கிழக்கு

94 75 458 2568

மீதொடமுள்ள, கொலன்னாவ
வெல்லம்பிட்டி, கொதட்டுவ,
கொஹிலவத்தை.

 

கொழும்பு மத்திய

94 72 844 1158

94 76 680 8086

94 75 726 6232

94 77 837 0006

94 77 389 1915

94 75 792 4428

மருதானை, மாளிகாவத்தை

தெமட்டகொடை, கோட்டை,

கொம்பனித்தெரு, புதுக்கடை

 
 
 
 
 
 

கொழும்பு தெற்கு

94770720111 ,         94 77 321 2553,     94 75 777 7557

கொள்ளுபிட்டி, பம்பலப்பிட்டி
வெள்ளவத்தை, தெஹிவல
ஜாவத்தை, மஹரகம
ரத்மலான

 
 
 

கொழும்பு வடக்கு

94 77 335 5744

94 77 780 7998

94 77 888 2353

கிராண்ட்பாஸ், மட்டக்குளி, மாதம்பிட்டி

 
 
 

திஹாரிய

94 77 757 0831

94 77 307 7676

94 77 355 6822

திஹாரி, வெயங்கொட, ஒரகொல்ல
ரன்பொகுனுகம

 
 
 

வத்தளை

94 758034300

94 777266663

94 767120895

வத்தளை, மஹர ,
களனி

 
 
 

பூகொட

94 77 534 4300

94 77 464 6016

94 77 798 9433

குமாரிமுள்ளை
ஓவிட்டி கம, கொஸ்பிடியான

 
 
 

நீர்கொழும்பு

94 76 801 7085

94 77 987 6712

94 76 528 6040

பெரியமுள்ளை, பலஹத்துறை
காமச்சோலை, கொச்சிகடை
நீர்கொழும்பு நகரம்

 
 
 

வவுனியா

94 77 278 4440

94 76 344 7868

94 77 870 1110

பட்டாணிச்சூர், வவுனியா நகரம்
பட்டகாடு, வேப்பங்குளம்
மதீனா நகர்- பூந்தோட்டம்

 
 
 

சூடுவெந்தபுலவு

94 776437995

94 779569380

94 765438731

பட்டாணிச்சூர், வவுனியா நகரம்
பட்டகாடு, வேப்பங்குளம்
மதீனா நகர்- பூந்தோட்டம்

 
 
 

சம்பட்டிகுளம்

94 776528466

94 763958452

94 714328599

பழைய சாளம்பைக்குளம்
புதிய சாளம்பைக்குளம்

 
 
 

புத்தளம்

94 713886883

94 714326046

94 715302500

புத்தளம் நகர், மணல்குன்று, கரிக்கட்டை,
நாகவில்லு, பாலாவி, ரத்மல்யாய, தில்லயடி,
நிந்தனி, மணல்தீவு, 4ஆம் கட்டை,
6ஆம் கட்டை, கரைத்தீவு, எலுவன்குளம்.

 
 
 

புலிச்சாக்குளம் 

94 767660100

94 715500691

94 724324021

புத்தள மாவட்டம் புளிச்சாக்குளம்,
புதுக்குடியிருப்பு, கொளனி,
கீரியங்கல்லி, அக்கரவெளி, தாராகுடிவில்லு,
பத்துளு ஓயா, உடப்பு

 
 
 

கண்டி நகர்

94 77 283 5991

94 77 282 8474

94 77 982 8755

கண்டி நகரம், மஹியாவ, பொகொடவத்தை
ஹீரஸ்ஸகல, தன்கொல்ல, அணிவத்த
அருப்பொல, தெண்ணகும்புரை, மாவில்மட
கடுகஸ்தொட்டை, இனிகல்ல, 4ஆம் கட்டை
உகுரஸ்ஸ பிட்டிய, எண்டருதெண்ண
பேராதெணிய ஏரியா, வீரகோன் கார்டன்

 
 
 

உடுநுவர

94 77 930 6265

94 77 789 0579

94 77 711 0577

தஸ்கரை, எலமல்தெனிய, கெலிஓயா
கலுகமுவ, எல்பிடிய, மீவலதெனிய, தெல்லங்க
முருதகஹமுல, தவுலகல, அறவ்வாவல,
வஹங்குஹ, அம்பரபொல, பூவெலிகட, பட்டுபிடிய
வெலம்பொட, வடதெனிய, எலுகொட, வரஹன்தெனிய

 
 
 

யடிநுவர 

94 77 309 9600

94 76 134 0060

94 76 976 6660

கடுகண்ணாவ, குருக்குத்தல
பெலுங்கல, இலுக்குவத்தை, ரம்மாலக்க
தன்துரே, முருதலாவ, யஹலதன்ன
கலுகலதன்ன, சுனிலாகம, குருகம எஸ்டேட்

 
 
 

கம்பொல

94 77 607 1241

94 77 947 7842

94 72 150 5059

பெபில, இலங்காவத்த, தேவராஜா மாவத்த, கஹடபிடிய
இலவத்துர, சக்கரங்கொடுவ, உனம்புவ {ஹனுகலவத்த
கம்பளை டவுன், கீரப்பன, சிங்ஹாபிடிய, ஜயமாலபுர
மரியாவத்த, அம்பகொடுவ, கொடமக்க, ஹாம்பிடிய
கம்பலவல, சாலியவல, சாலியாவத்த, உடுபிடிய
கடுகிதுல, புஸ்ஸல்லாவ, வவுஹாபிடிய, நியூ டவுன்
தெல்பிடிய, ஹிஜ்ராகம, ஆண்டியாகடவத்த
பொல்வத்த, கம்பொலவத்த, அடுவத்த

 
 
 

தும்பர

94 77 374 4936

94 77 316 1270

94 75 823 7333

பாலகொல்ல, கென்கல்ல, பல்லேகல
அலுத்வத்த, திகன, கும்புக்கந்துர
அம்பகஹலந்த, ஹிஜ்ராபுர, அரத்தென்ன
ஹூலுகங்க, ஹாகல, உடிஸ்பத்துவ
ரங்கல்ல, அம்பால, மெதமஹனுவர
ஹூன்னஸ்கிரிய, கங்காம்பிடிய

 
 
 

நாவலப்பிடிய

94 77 706 9383

94 72 888 2244

94 77 844 8419

நாவலபிடிய, தொலஸ்பாக
சேலம்பிரிட்ஜ், லபுவல்கொடுவ
மாபாகனந்த, பலார்தோட்ட
உலப்பனை, மல்லந்த

 
 
 

அக்குரணை

94 77 309 9600

94 76 134 0060

94 76 744 4327

6ஆம் கட்டை, குடுகல , புலுகொஹதெண்ணை
கஸாவத்தை, பல்லியாகொடுவ, துணுவில
உக்கல, தெலும்புகஹவத்த, குருகொட
தெல்கஸ்தென்னை, பானகமுவ, பங்கொல்லாமட
நீரெல்லை, மெல்சென்ன, மல்வானஹின்ன
8 ஆம் கட்டை , மாவத்தபொல, 9ஆம் கட்டை
அலவத்துகொடை, வலஹென

 
 
 

தெஹியங்க

94 740438242

94 772407396

94 768777314

தெஹியங்க

 
 
 

வத்தேகெதர

94 763307323

94 755597216

வத்தேகெதர, பொல் கொல்ல,
துங்கொலவத்த, மதீனாமாவத்த,
உடதலவின்ன, உடதலவின்னமடிகே,
கலதெனிய, கொஸ்வத்த,
பிதலவத்த, ரட்டகஹவத்த.

 
 

கல்ஹின்ன

94 76 393 4843

94 77 372 3723

94 77 184 3712

கல்ஹின்ன, கல்ஹின்ன சந்தி, பெபிலகொள்ள அலவத்த, படகொள்ளாதெனிய, பீரிஹெல, மெடில்ல ஹல்கொள்ள, அங்கும்புர, கொடஹேன, பள்ளியகொடுவ, மூஸாமுனை, இஸ்மாயில் ஆலிம் மாவத்தை, கட்டாப்பு கோவிலமுதுன, O. L. M. மாவத்தை, School தைக்கியா குடாகும்புற

 
 
 

மடவளை94 77 080 8306

94 77 304 0413

94 77 220 8877

மடவல, நபான, நுகதெனிய
துன்கொளவத்தை, வத்தேகம
பன்வில, ரொடுகட, வரகாலந்த

 
 
 

ஹபுகஸ்தலாவ

94 77 234 3035

94 77 112 6063

94 77 251 3537

ஹருஹெல, கல்லுமல,
அஹஸ்ஸூவாவ, பஹல கொரகோயா
பொல்வதுர, கலபிடிய
பூண்டுலோயா, கொத்மல, மாம்பிபுர

 
 
 

தெல்தோட்டை94 77 386 8424

94 77 707 2437

94 77 743 2786

தெல்தோட்டை பிரதேசம், கலஹா, பத்தன 6 ஏக்கர், ஹைத்;, தெல்தோட்டை நகரம்,
பத்தாம்பள்ளி, கொணன்கொடை ரல்லிமன்கொடை, பல்லேகம, மெடிஹேன
வனஹபுவ, வட்டகேபொத, மெதகெகில, போபிடிய, முஸ்லிம் கொலனி
அநுரடானியல் கம, அக் ஷா கொலனி, பியசேனபுர, பீலிக்கர, புல்லு மலை

 
 
 

பதுளை நகர்

94 777920787

94 778848544

94 777885426

பதுளை நகர், விஹாரகொட, புவக்கொடமுல்ல,
2ஆம் கட்டை, கூரன்த வத்த, ஜெஜஸ்ஹில்,
பதுளுபிடிய, சிங்ஹபுர, ரொக்ஹில், அமுனுவலபிடிய,
ஹபுவத்த, அன்தனிய, ஒலியமன்டிய, யாம்பானவத்த,
3 ஆம் கட்டை.

 
 
 

பங்கரகம94 771116037

94 776607933

94 778098067

பங்கர கம்மன ஜும்மா மஸ்ஜித்,
ரோஹன தக்கியா பள்ளி,
மஸ்ஜிதுல் ஜபல் 08 வீடு,
மஸ்ஜிதுன் நுர் தக்கியா தம்பகொள்ள,
மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மானிய்யா தம்பகொள்ள.

 
 
 

வெலிமட

94 775751195

94 775100951

94 773534162

வெளிமடை, றதம்பை, கோட்டக்கொட மூதனாவ,
கொளனி, ஹத்தாவல, பஹலதம்பவின்னை

ஜும்மா  மஸ்ஜித், கல்கேவத்த, உடதம்பவின்னை,

திவிதொடவல கந்த,யல்பத்வல, நுகதலாவ,
செறேவத்த தக்கியா மஸ்ஜித்

 
 
 

ஹாலிஎல

94 771538168

94 770079458

94 777327778

ஹாலிஎல, தீன்புர, சமகிபுர, உடுவர,
உடுவர மலை, தெமொதர, ஜன்னத், திக்வல்ல,
ஜங்குல்ல, கன்தகெதர, அன்துடாவெல, கலஉட,
வக்கம்பர, போகஹமடித்த, ஹாஜி புர,
போகஸ் தென்ன.

 
 
 

ஹபுதலே

 

94 714616177

94 765512996

94 763878387

கஹகொல்ல,மதார் மாவத்த, கொஸ்லன்த இல.09 ஜ§ம்ஆ மஸ்ஜித், கொஸ்கஹ கும்புர, ரத்பஹ, தியதலாவ, தொடங் வத்த, கல்கன்த, ஹபுதல, கொழும்பு வீதி ஹபுதல, மஹ கன்த, மாகிரிபதன, மாகிரி கன்த, பன்கடி, தங்கமலை,
ஹல்துமுல்ல, ஹால் அடு தென்ன, வடகமுவ.

 
 
 

பஸ்ஸர

94 777209709

94 765442822

94 772445111

பஸ்ஸர நகர், பறயங்கலை, படாவத்தை, 13 ஆம் கட்டை, 14 ஆம் கட்டை,
மு. பாடசாலை தக்கியா, கொடமுதுணை, ஜபல் புர, அழகு மலை, 10 ஆம் கட்டை.

 
 
 

பொரகஸ்

94 777405254

94 779779383

94 773203153

பாதினா வெல, ஹிஜ்ரா புர, சூடம் மலை, அல கொல கால, பொரகஸ், மடதன் கும்பு,மெத பதன, பத்ரியா மாவத்தை, வடப்பத்தை, டேல் வெஸ்ட், பள்ளிவத்தை, ஹனுகல்தோவ, கபுரு வத்தை, ரேந்த பொல, சந்தி மலை, அலுத் கொலனி,
அலுத்வத்தை, கூடாவ, பள்ளி மலை, செல்டன் வத்தை.

 
 
 

குருதலாவ

94 758206138

94 759559556

94 778965264

குருதலாவ, மஹதென்ன, அலுகோல்லை, போகஹகும்புர, கல்வத்தை, ஹபுரத, கதுருதேக, 4ஆம் கட்டை, தலாவ,

 
 
 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.