பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(10 votes)
ஆடு, மாடு, ஒட்டகத்தையே உழ்ஹிய்யாவாகக் கொடுத்தல் வேண்டும். அதுவல்லாமல் உழ்ஹிய்யாப் பிராணியின் பெறுமதிக்குரிய பணத்தை ஸதகாச் செய்வதன் மூலம் உழ்ஹிய்யாவை நிறைவேற்றிய நன்மை கிடைக்கமாட்டாது.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(8 votes)
இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரங்கள் குர்ஆன், ஹதீஸ், இஜ்மாஃ, கியாஸ் என்பவையாகும். 'ஸஹாபாக்களின் சொல் அல்லது செயல்' அடிப்படை மூலாதாரம் ஆகாது. மாறாக அது துணை ஆதாரமாகும். சஹாபாக்களின் கருத்துக்களில் சிலது அவர்களது தனிப்பட்ட இஜ்திஹாதாகும். அவற்றில் எவை குர்ஆன் ஹதீஸ் இஜ்மாஃ கியாஸுக்கு மாற்றமாக அல்லது ஏனைய பெரும்பாலான ஸஹாபாக்களின் சொல் அல்லது செயலுக்கு மாற்றமாக இருக்குமோ அவற்றை ஆதாரமாக எடுக்க முடியாது என்பது ஒரு அடிப்படையாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(11 votes)
நியமிக்கப்படுவர்கள், முழு அமானிதத்துடன் இதை முறையாக நிறைவேற்ற முடியுமாக இருந்தால் தான், இப்பொறுப்பை ஏற்கவேண்டும். அவ்வாறு பொறுப்பேற்பவர்கள் குறித்த உழ்ஹிய்யாப் பிராணிக்கு அல்லது அதன் பங்கிற்கு எவ்வளவு பெறுமதியோ அந்தத் தொகையையும், அதனுடன் சம்பந்தமான இதர செலவுகளை மாத்திரமே அறவிடுதல் வேண்டும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(10 votes)
ஷாபிஈ மத்ஹபின் சரியான கருத்து உழ்ஹிய்யா இறைச்சி குறிப்பிட்ட ஒரு வணக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கு இதைக் கொடுக்க முடியாது என்பதாகும். மேலும், ஹனபி, ஹம்பலி மத்ஹபைச் சேர்ந்த மார்க்க அறிஞர்களும் மற்றும்,
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(7 votes)
இந்நடைமுறை உழ்ஹிய்யா பிராணியில் கூடாது. ஏனெனில், இங்கு பிராணியின் முழுமையான பெறுமதி அறுக்கப்பட்டதன் பின்பே முடிவு செய்யப்படுகின்றமையினால், அது வாங்குபவருக்குச் சொந்தமானதா அல்லது விற்பவருக்கா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையிலேயே அறுக்கப்படுகின்றது