அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் நிறைவேற்றுக் குழு

1) அஷ்-ஷைக் முப்தி எம்.ஐ.எம். றிஸ்வி – கௌரவத் தலைவர்

2) அஷ்-ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித் - கௌரவ செயலாளர்

3) அஷ்-ஷைக் ஏ.ஏ. அஹ்மத் அஸ்வர் - கௌரவ பொருளாளர்

4) அஷ்-ஷைக் எச். உமர்தீன் - கௌரவ உப தலைவர்

5) அஷ்-ஷைக் எம்.ஜே. அப்துல் காலிக் - கௌரவ உப தலைவர்

6) அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் றிழா - கௌரவ உப தலைவர்

7) அஷ்-ஷைக் ஐ.எல்.எம் ஹாஷிம் - கௌரவ உப தலைவர்

8) அஷ்-ஷைக் ஏ.எல்.எம் கலீல் - கௌரவ உப தலைவர்

9) அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம் தாஸீம் - கௌரவ உப செயலாளர்

10) அஷ்-ஷைக்; ஏ.ஸீ.எம். பாழில் - கௌரவ உப செயலாளர்

11) அஷ்-ஷைக் எம்.கே. அப்துர் ரஹ்மான் - கௌரவ உப பொருளாளர்

12) அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம். இல்யாஸ் - கௌரவ உறுப்பினர்

13) அஷ்-ஷைக் கே.எம். அப்துல் முக்ஸித் - கௌரவ உறுப்பினர்

14) அஷ்-ஷைக் எம்.எம். ஹஸன் பரீத் - கௌரவ உறுப்பினர்

15) கலாநிதி அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம். முபாரக் - கௌரவ உறுப்பினர்

16) அஷ்-ஷைக் எம்.எம்.எம். முர்ஷித் - கௌரவ உறுப்பினர்

17) அஷ்-ஷைக் எம்.எச்.எம். புர்ஹான் - கௌரவ உறுப்பினர்

18) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எல். நவ்பர் - கௌரவ உறுப்பினர்

19) அஷ்-ஷைக் ஏ.சீ. அகார் முஹம்மத் - கௌரவ உறுப்பினர்

20) அஷ்-ஷைக் எஸ்.ஏ.எம் ஜஃபர் - கௌரவ உறுப்பினர்

21) அஷ்-ஷைக் ஏ.ஆர். அப்துர் ரஹ்மான் - கௌரவ உறுப்பினர்

22) அஷ்-ஷைக் எம்.எஸ்.எம். ஃபரூத் - கௌரவ உறுப்பினர்

23) அஷ்-ஷைக் அப்துல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம் - கௌரவ உறுப்பினர்

24) அஷ்-ஷைக் எம்.எப்.எம். பாஸில் - கௌரவ உறுப்பினர்

25) அஷ்-ஷைக் முப்தி எம்.எச்.எம். யூஸுப் - கௌரவ உறுப்பினர்

26) அஷ்-ஷைக் எஸ்.எச். ஆதம்பாவா - கௌரவ உறுப்பினர்

27) அஷ்-ஷைக் எம். ரிஃபாஹ் - கௌரவ உறுப்பினர்

28) அஷ்-ஷைக் என்.டீ.எம். லரீஃப் - கௌரவ உறுப்பினர்

29) அஷ்-ஷைக் கே. ஏ. ஸகீ அஹ்மத் - கௌரவ உறுப்பினர்

30) அஷ்-ஷைக் ஏ.எல். அப்துல் கஃப்பார் - கௌரவ உறுப்பினர்