ஷஃபான் மாதம் ஷஃபான் மாதம் இஸ்லாமிய சந்திர நாட்காட்டியின் எட்டாவது மாதமாகும். இது ரஜப் மாதத்தை அடுத்து வரக்கூடியதாகும். ஷஃபான் மாதம் பற்றி ரஜப் மற்றும் ரமழான்…
▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம்- 3 (பெப்ரவரி 2022) ▫️ Weekly Guidance - Week 3 (February 2022) ✍️ தலைப்பு : வணிகம்…
▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம்- 4 ▫️ Weekly Guidance - Week 4 ✍️ தலைப்பு : வட்டியின் விபரீதம் ✍? Topic -…
வாராந்த வழிகாட்டல் - Weekly Guidance | 21 ஜனவரி 2022 ✍️ தலைப்பு : கணவனை மகிழ்விக்கும் மனைவி✍? Topic - A wife who…
▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம்-1 ▫️ Weekly Guidance - Week 1 ✍️ தலைப்பு : சமூக புணரமைப்பில் முஸ்லிம் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு ✍?…
▪️ வாராந்த வழிகாட்டல் - வாரம்-1 ▫️ Weekly Guidance - Week 1 ✍️ தலைப்பு : மனிதர்களில் சிறந்தவர் பிறருக்கு பிரயோசனம் தரக்கூடியவராவார் ✍?…