? ரவ்ழதுல் குர்ஆன் - روضة القرآن | RQ-12 ? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக்…
▪️ Ramadan Guidance (14.04.2022) ✍️ தலைப்பு : நோன்பின் கண்ணியம் ✍? Topic - The dignity of fasting ?️ வழங்குபவர் : அஷ்-ஷைக்…
? ரவ்ழதுல் குர்ஆன் - روضة القرآن | RQ-11 ? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக்…
? ரவ்ழதுல் குர்ஆன் - روضة القرآن | RQ-10 ? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக்…
? ரவ்ழதுல் குர்ஆன் - روضة القرآن | RQ-09 ? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக்…
? ரவ்ழதுல் குர்ஆன் - روضة القرآن | RQ-08 ? அல்-குர்ஆனை முறைப்படி ஓதிட தஜ்வீத் பாட வகுப்புக்கள் وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ☪️ இந்தக்…