“අයි.එස්. සංවිධානය හා අන්තවාදය පිළිබඳ ගැටලුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් සංවිධාන විසින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනය“ සඳහා පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුව - අෂ් ෂෙයික් එම්.එම්.එම්. මුර්ෂිඩ්

ජූලි 01, 2017

Last modified onසදුදා, 03 ජූලි 2017 06:50

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.