ඉස්ලාමය ප්‍රචණ්ඩත්වය උසිගන්වන ධර්මයක්ද?වාර්තාමය වීඩියෝ දසුන සිංහල හඩකැවීම: මවුලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන්ප්‍රකාශනය: ACJU Media
සත්‍යයේ සටහන - Sathyaye Satahana * Episode 1 - පළමු කොටස මද්රසාවන් හෙවත් අරාබි පාසල් දේශක: මවුලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන්…