ප්රකාශන

  1. ඉංග්රීසි
  2. සිංහල
  3. දෙමළ
ඉස්ලාමයට එරෙහි පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ගොනුව
ප්‍රකාශන හා විසදුම්

ප්‍රකාශන හා විසදුම්


“සමාජ සංවාද“ - පොත් පිංච - අංක - 04
“සමාජ සංවාද“ - පොත් පිංච - අංක - 03
“සමාජ සංවාද“ - පොත් පිංච - අංක - 01
සාමුහික එකමුතුකමේ ප්‍රකාශනය
සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ සංගමයේ පෙරදක්නුව
සහජීවනයේ ප්‍රකාශනය

සහජීවනයේ ප්‍රකාශනය


“උල්හියියා“ පිළිවෙත ක්‍රියාවට නැංවීමේ උපදෙස්
දශක නවයක සේවාවන්

දශක නවයක සේවාවන්