සකල ලෝ වැසියන්ට ආශිර්වාදයක් ලෙසින් එවනු ලැබු නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාවේ විශේෂ වීඩියෝ දර්ශනය

 

ඉදිරිපත් කිරීම : අෂ්-ෂෙයික් එම්.එෆ්.එම්. ෆරූද්
                    සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සභාව