வெளியீடுகள்

  1. ஆங்கிலம்
  2. சிங்களம்
  3. தமிழ்
ஹஜ் பற்றிய சில கேள்விகளும், அதற்கான பதில்களும்.
இஸ்லாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளும், அவற்றுக்கான பதில்களும்.
ஒன்பது தசாப்த சேவை
உழ்ஹிய்யாவை சிறந்த முறையில் கொடுப்பதற்கான வழிகாட்டல்கள்
சகவாழ்வுப் பிரகடனம்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவைப் பற்றிய தொகுப்பு
ஒற்றுமைப் பிரகடனம்
சமூகங்களுடனான கலந்துரையாடல் - வெளியீடு இல.01
சமூகங்களுடனான கலந்துரையாடல் - வெளியீடு இல.03
சமூகங்களுடனான கலந்துரையாடல் - வெளியீடு இல.04
பிரகடனங்களும் தீர்மானங்களும்