எங்கள் கிராமத்துப் பள்ளிவாயலுக்குச் சொந்தமாக சிறு தொகுதி வெற்றுக்காணி உள்ளது அதில் தனிப்பட்ட ரீதியாக விவசாயம் செய்ய முடியுமா? அப்படியானால் ஒப்பந்தம், முதலீடு, இலாபப்பங்கீடு எவ்வாறு அமைய வேண்டும்.

மஸ்ஜிதுக்குச் சொந்தமான வெற்றுக் காணியை மஸ்ஜித் நிர்வாகிகளின் அனுமதியுடன் சந்தை விலைக்கு தனிப்பட்ட ஒரு நபர் வாடகை செலுத்தி விவசாயம் செய்வதற்கு அனுமதியுண்டு. செலுத்தப்படும் வாடகையே மஸ்ஜிதுக்கு இலாபமாக அமையப்பெறும். வாடகைக்கு கொடுக்கப்படும் காலம் மூன்று அல்லது அதைவிடக் குறைவான காலமாக இருப்பது சாலச்சிறந்தது. ஏனெனில், இதனால் ஏற்படும் பல சட்டப்பிரச்சினைகளை எதிர்காலத்தில் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.