பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(6 votes)
ஷாபிஈ மத்ஹபின் சரியான கருத்து உழ்ஹிய்யா இறைச்சி குறிப்பிட்ட ஒரு வணக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கு இதைக் கொடுக்க முடியாது என்பதாகும். மேலும், ஹனபி, ஹம்பலி மத்ஹபைச் சேர்ந்த மார்க்க அறிஞர்களும் மற்றும்,
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(3 votes)
இந்நடைமுறை உழ்ஹிய்யா பிராணியில் கூடாது. ஏனெனில், இங்கு பிராணியின் முழுமையான பெறுமதி அறுக்கப்பட்டதன் பின்பே முடிவு செய்யப்படுகின்றமையினால், அது வாங்குபவருக்குச் சொந்தமானதா அல்லது விற்பவருக்கா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையிலேயே அறுக்கப்படுகின்றது