பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(3 votes)
உம்ரா செய்வது கடமையான ஒருவர் ஹஜ்ஜையும் சேர்த்து செய்வதற்கு வசதி வரும்வரை எதிர்பார்த்திருக்காமல் உம்ராவை நிறைவேற்றுவது கட்டாயமாகும். கடமையான உம்ராவை நிறைவேற்றியவர் மீண்டும் மீண்டும் உம்ராவை மாத்திரம் செய்து கொண்டிருக்காமல் ஹஜ் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தல் வேண்டும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(4 votes)
நாங்கள் இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் இருக்கும் போது எங்களைக் கடந்து ஆண்கள் செல்வார்கள். அவர்கள் எங்களுக்கு நேராக வரும்பொழுது எங்களில் உள்ள பெண்கள் அவர்களின் தலையை மறைத்திருக்கும் ஆடையால் அவர்களின் முகத்தை மறைத்துக் கொள்வார்கள். அந்த ஆண்கள் எங்களை கடந்து சென்று விட்டால் நாங்கள் அத்திரையை அகற்றிக் கொள்வோம்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(1 Vote)
தற்கால அறிஞர்கள் கணவன் அல்லது மஹ்ரமான ஆணைப் பெற்றுக்கொள்ளாத ஒரு பெண் நம்பகமான பெண்களுடைய கூட்டத்துடன் கடமையான ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றச் செல்வது ஆகுமானதல்ல என தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளனர்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(1 Vote)
நாடு திரும்புவதை பிற்படுத்துவது அல்லது தனது ஹஜ் குழுவை விட்டு பிரிவது கடினம் போன்ற கடும் நிர்ப்பந்த நிலைமைகள் ஏற்படும் பொழுது தவாபுல் இபாலாவை மாதவிடாயுடன் நிறைவேற்றுவதற்கு அனுமது உண்டு. அப்பொழுது மாதவிடாய் சிந்தாமல் பாதுகாப்பான முறையில் இறுகக் கட்டிக்கொள்வது அவசியமாகும்.