பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(1 Vote)
ஒருவர் தனது மனைவியை மூன்று தடவைகள் தலாக் கூறிவிட்டால்; அவளுடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது. அவ்வாறு அவளை மீண்டும் திருமணம் முடிக்க விரும்பினால், அப்பெண் தலாக்கின் இத்தாவை பூர்த்தி செய்ததன் பின் வேறொருவரை உரிய முறையில் திருமணம் செய்து....
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)