பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
குறித்த காணி குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கத்திற்காக வக்பு செய்யப்பட்டிருந்தால் வக்பு செய்தவர் எந்த நோக்கத்திற்காக வக்பு செய்தாரோ அந்நோக்கத்திற்காகவே அக்காணியைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)