பிரிவு

இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
மின்சார அதிர்ச்சியின் மூலம் மயக்கமுற்ற கோழி அறுக்கப்படாது விடப்பட்டால் மீண்டும் சற்று நேரத்தில் சுய உணர்வுக்கு வருவது உறுதியாக இருந்தால் அந்தக் கோழியை மயக்கமுற்ற நிலையில் அறுக்க முடியும். இருப்பினும் இம்முறையில் அறுக்;கப்படும்பொழுது கோழி மின்சார அதிர்ச்சியின் வேதனையை உணராத அளவு மின் அழுத்தத்தின் அளவைக் குறைத்தல் அவசியமாகும்.
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(0 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)
இதை மதிப்பிடுங்கள்
(2 votes)