பிரிவு

இறை நம்பிக்கை (1 FATWAS)

பொதுவானவைகள் (31 FATWAS)

குழந்தை வளர்ப்பு (3 FATWAS)

ஹலால் மற்றும் ஹராம் (11 FATWAS)

வக்ப் மற்றும் மஸ்ஜித் (27 FATWAS)

நேர்ச்சை மற்றும் சத்தியம் (0 FATWAS)

பெண்கள் (6 FATWAS)

குற்றங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் (0 FATWAS)

வாரிசு உரிமை (3 FATWAS)

திருமணம் (14 FATWAS)

வணிகம் மற்றும் வட்டி (14 FATWAS)

விவாகரத்து (6 FATWAS)

அகீகா மற்றும் குழந்தையின் சட்டங்கள் (0 FATWAS)

ஹஜ் மற்றும் உம்ரா (5 FATWAS)

ஸக்காத் - ஸதகா (30 FATWAS)

உழ்ஹிய்யா (6 FATWAS)

நோன்பு (4 FATWAS)

பெருநாட்கள் (1 FATWAS)

ஜனாஸா மற்றும் மையவாடி (16 FATWAS)

தொழுகை (27 FATWAS)

சக வாழ்வும் சமூக தொடர்பும் (1 FATWAS)

தூய்மை (தஹாரா) (0 FATWAS)